<p>Sau khi trở về từ khu dự trữ sinh quyển thế giới. Chắc hẳn bạn cũng đ&atilde; nhớ biển. C&ograve;n một g&oacute;c kh&aacute;c rất rất hấp dẫn ở C&aacute;t B&agrave;, đ&oacute; l&agrave; Vịnh Lan Hạ. Vịnh Lan Hạ giống với Vịnh Hạ Long bởi những d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; mọc tr&ecirc;n biển, nhưng Vịnh Lan Hạ c&oacute; những b&atilde;i tắm c&aacute;t trắng hoang sơ trải d&agrave;i ở ch&acirc;n n&uacute;i &ndash; thứ m&agrave; Vịnh Hạ Long kh&ocirc;ng c&oacute;.</p><p>Việc bạn cần l&agrave;m l&agrave; đi xe &ocirc;m ra b&atilde;i C&aacute;i B&egrave;o (khu di chỉ C&aacute;i B&egrave;o với hơn 7000 năm tuổi) v&agrave; mua v&eacute; t&agrave;u đi quanh Vịnh Lan Hạ. Gi&aacute; v&eacute; t&agrave;u từ 1.2tr &ndash; 1.5tr/1 chuyến, th&iacute;ch hợp khi bạn đi đo&agrave;n đ&ocirc;ng c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. C&ograve;n nếu đi ri&ecirc;ng c&oacute; thể thu&ecirc; xuồng m&aacute;y hoặc hỏi v&eacute; gh&eacute;p. Thuyền sẽ đưa bạn đi một v&ograve;ng quanh Vịnh Lan Hạ, ra đảo Khỉ để bạn tắm biển v&agrave; trở lại khu l&agrave;ng ch&agrave;i cổ nhất Việt Nam &ndash; l&agrave;ng ch&agrave;i C&aacute;i B&egrave;o.</p>
<p>Quay trở lại khu vực đất liền, nơi m&agrave; bạn n&ecirc;n gh&eacute; thăm tiếp theo l&agrave; rừng quốc gia C&aacute;t B&agrave;. Đ&acirc;y l&agrave; nh&agrave; của lo&agrave;i voọc cực kỳ qu&yacute; hiếm tr&ecirc;n thế giới, c&ugrave;ng với h&agrave;ng trăm loại động vật kh&aacute;c. Băng qua những con đường m&ograve;n v&agrave; leo l&ecirc;n điểm cao nhất của rừng quốc gia. Bạn sẽ thấy được khung cảnh h&ugrave;ng vỹ nơi biển đảo n&agrave;y. Những d&atilde;y n&uacute;i nhấp nh&ocirc;, sắc nhọn giống như h&agrave;ng chiếc răng c&aacute; mập cắm ngược. Khắp nơi được phủ k&iacute;n một m&agrave;u xanh. Nơi n&agrave;y thật sự trong l&agrave;nh v&agrave; m&aacute;t mẻ.</p>
<p>Bạn th&iacute;ch những nơi hoang sơ, vắng vẻ v&agrave; đầy quyến rũ chứ? Nếu th&iacute;ch, h&atilde;y rời xa khu thị trấn đ&ocirc;ng đ&uacute;c v&agrave; gh&eacute; thăm ven C&aacute;t B&agrave;. Nơi c&oacute; những ng&ocirc;i l&agrave;ng nhỏ, những b&atilde;i biển kh&ocirc;ng người hoang sơ, những con đường đ&egrave;o một b&ecirc;n l&agrave; đồi n&uacute;i &ndash; một b&ecirc;n l&agrave; biển tuyệt đẹp. Đ&acirc;y l&agrave; con đường m&agrave; c&aacute;c bạn đi ph&agrave; sẽ đi qua. T&ocirc;i đặc biệt th&iacute;ch nơi n&agrave;y, nhất l&agrave; đoạn ngay bến G&oacute;t đi C&aacute;t B&agrave;. T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được con đường nhựa trải thẳng tắp, với hai b&ecirc;n bờ l&agrave; những c&acirc;y xanh trơ cả gốc rễ. V&agrave; cả b&atilde;i biển ngay chỗ kh&uacute;c quanh l&ecirc;n đ&egrave;o, n&oacute; đẹp hoang sơ v&agrave; đầy quyến rũ.</p>
<p>Nơi đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n đến l&agrave; địa danh ph&aacute;o đ&agrave;i thần c&ocirc;ng. N&oacute; l&agrave; đỉnh của một ngọn đồi cao nh&igrave;n bao qu&aacute;t cả thị trấn, Vịnh Lan Hạ, rừng quốc gia C&aacute;t B&agrave;, b&atilde;i B&egrave;o, đảo Khỉ&hellip; Ở đ&acirc;y c&oacute; một chiếc k&iacute;nh viễn vọng v&agrave; bạn sẽ thấy rất r&otilde; quang cảnh C&aacute;t B&agrave; qua lăng k&iacute;nh của n&oacute;. Nơi n&agrave;y l&agrave; địa điểm l&yacute; tưởng cho c&aacute;c bạn đi săn ảnh. Đứng ở&nbsp;đ&acirc;y bạn sẽ chọn được địa điểm tiếp theo cho h&agrave;nh tr&igrave;nh của m&igrave;nh.</p><p><img data-lazy-type="image" data-lazy-src="https://lh5.googleusercontent.com/zoi5aHpA4f9dKdm1nLxNGiVvy0-hGorU95rZl4gT20E=w796-h595-no" alt="kinh nghiệm du lịch đảo cát bà tự túc 2014" width="796" height="595" src="https://lh5.googleusercontent.com/zoi5aHpA4f9dKdm1nLxNGiVvy0-hGorU95rZl4gT20E=w796-h595-no" /></p><p>Đảo khỉ nh&igrave;n qua k&iacute;nh viễn vọng. (Ảnh:&nbsp;<strong>Kinh nghiệm du lịch C&aacute;t B&agrave;</strong>)</p><p>Quả đồi n&agrave;y từng l&agrave; nơi đặt ph&aacute;o thần c&ocirc;ng của qu&acirc;n đội Việt Nam. Trong khu&acirc;n vi&ecirc;n đồi vẫn c&ograve;n lại hai khẩu ph&aacute;o v&agrave; những con đường địa đạo ki&ecirc;n cố. Nơi đ&acirc;y được x&acirc;y dựng th&agrave;nh khu nh&agrave; truyền thống lưu giữ những kỷ vật trong chiến tranh.</p><p>Gi&aacute; v&eacute; để tham quan nơi n&agrave;y l&agrave; 40k. Gi&aacute; xe &ocirc;m l&ecirc;n đến đỉnh đ&egrave;o l&agrave; 15k/người.</p>
<p>Nếu bạn đi<strong>&nbsp;du lịch C&aacute;t B&agrave; tự t&uacute;c</strong>, c&oacute; rất nhiều nơi để bạn kh&aacute;m ph&aacute;. Bạn c&oacute; thể gh&eacute; thăm c&aacute;c b&atilde;i tắm nổi tiếng của C&aacute;t B&agrave; trước, nếu mục đ&iacute;ch của bạn l&agrave; đi tắm biển. Ở C&aacute;t B&agrave; c&oacute; những b&atilde;i tắm nổi tiếng l&agrave; &ldquo;C&aacute;t C&ograve; 1, C&aacute;t C&ograve; 2, C&aacute;t C&ograve; 3&rdquo;. B&atilde;i tắm C&aacute;t C&ograve; 1 đ&ocirc;ng nhất, b&atilde;i tắm C&aacute;t C&ograve; 3 th&igrave; hoang sơ v&agrave; sạch. Từ thị trấn đi xe &ocirc;m hoặc xe bus điện đến đ&acirc;y chỉ mất 10k/1 người. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; b&atilde;i tắm ở đảo Khỉ, nhưng để đi đến đ&acirc;y bạn phải đi thuyền. (đường đi đảo Khỉ t&ocirc;i viết ở phần dưới)</p><p><img data-lazy-type="image" data-lazy-src="/upload/14383/20160415/grab1460719475kinh_nghiem_di_du_lich_cat_ba_tu_tuc_pdphotography_ontheroadtofindout.jpg" alt="kinh nghiệm đi du lịch cát bà 2014" width="800" height="530" src="/upload/14383/20160415/grab1460719475kinh_nghiem_di_du_lich_cat_ba_tu_tuc_pdphotography_ontheroadtofindout.jpg" /></p><p>Một g&oacute;c C&aacute;t B&agrave; nh&igrave;n từ ph&aacute;o đ&agrave;i thần c&ocirc;ng. (Ảnh:&nbsp;pdphotography)</p><p>Sau khi đ&atilde; v&ugrave;ng vẫy thỏa th&iacute;ch dưới&nbsp;biển, bạn n&ecirc;n đi kh&aacute;m ph&aacute; v&ugrave;ng đất n&agrave;y. Đừng qu&ecirc;n thu&ecirc; một chiếc xe m&aacute;y trước để chủ động&nbsp;(thu&ecirc; ngay tại khu cầu cảng). Nếu bạn chưa biết đi đ&acirc;u th&igrave; c&oacute; thể mua bản đồ v&agrave; đi một v&ograve;ng quanh đảo.</p>
<p>C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch để đi ra đảo C&aacute;t B&agrave;. Hai đường ch&iacute;nh l&agrave; từ Hải Ph&ograve;ng v&agrave; Hạ Long. C&oacute; hai phương tiện ra đảo l&agrave; t&agrave;u cao tốc v&agrave; ph&agrave;.</p><p>&ndash; Từ&nbsp;Hạ Long: bạn c&oacute; thể đi ph&agrave; ở Tuần Ch&acirc;u. Chuyến ph&agrave; cuối c&ugrave;ng đi C&aacute;t B&agrave; v&agrave;o l&uacute;c 15h. Ph&agrave; từ Tuần Ch&acirc;u đi Hạ Long thường xuy&ecirc;n bị qu&aacute; tải, nếu bạn đi xe ri&ecirc;ng th&igrave; n&ecirc;n đến sớm để mua v&eacute;. Hoặc bạn cũng c&oacute; thể mua tour du lịch Hạ Long &ndash; C&aacute;t B&agrave; để thuyền từ Hạ Long tới C&aacute;t B&agrave;.</p><p>&ndash; Từ&nbsp;Hải Ph&ograve;ng: bạn c&oacute; thể đi t&agrave;u cao tốc ở bến B&iacute;nh, gi&aacute; v&eacute; khoảng 200k/người, t&agrave;u chạy 50&rsquo; l&agrave; đến. Hoặc c&oacute; thể đi ph&agrave; ở bến Đ&igrave;nh Vũ, gi&aacute; v&eacute; rẻ hơn nhưng đi l&acirc;u (từ 2 &ndash; 2h30).</p><p>&ndash; Xe kh&aacute;ch: Đi xe kh&aacute;ch, bạn c&oacute; thể bắt xe Ho&agrave;ng Long từ H&agrave; Nội (Lương Y&ecirc;n) &ndash; Hải Dương (đường 5) v&agrave; Hải Ph&ograve;ng. Gi&aacute; v&eacute; ở H&agrave; Nội khoảng 240K/người, Hải Ph&ograve;ng khoảng 140k/người.</p><p>&ndash; Xe m&aacute;y, &ocirc; t&ocirc; ri&ecirc;ng: Nếu đi bằng xe m&aacute;y hoặc &ocirc; t&ocirc; ri&ecirc;ng, bạn hỏi đường đến bến ph&agrave; Đ&igrave;nh Vũ v&agrave; mua v&eacute; đi C&aacute;t Hải. Sau đ&oacute; từ C&aacute;t Hải đi tiếp ph&agrave; sang C&aacute;t B&agrave;.</p><p>Ph&agrave; ở Đ&igrave;nh Vũ chạy từ 6h30 đến 17h chiều, tần suất 1h/1 chuyến. Ph&agrave; ở Bến G&oacute;t (C&aacute;t Hải) chạy từ 6h đến 18h, tần suất 30 ph&uacute;t/1 chuyến. Đi theo đường n&agrave;y bạn sẽ được chạy qua những con đường vắng, hoang sơ v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đẹp. Nhưng thời gian đi ph&agrave; kh&aacute; l&acirc;u (từ 2 &ndash; 2,5 tiếng). Đường đi cũng dễ, bạn chỉ cần hỏi l&agrave; người d&acirc;n sẽ chỉ cho.</p><p>&ndash; Đi t&agrave;u hỏa hoặc m&aacute;y bay: đi t&agrave;u hỏa, hoặc m&aacute;y bay bạn sẽ xuống ga Hải Ph&ograve;ng v&agrave; s&acirc;n bay C&aacute;t Bi. Bắt xe &ocirc;m hoặc taxi ra bến B&igrave;nh (nếu đi t&agrave;u cao tốc) v&agrave; bến ph&agrave; Đ&igrave;nh Vũ (nếu đi ph&agrave;).</p>
<p>2 ng&agrave;y 1 đ&ecirc;m l&agrave; thời gian hợp l&yacute; cho h&agrave;nh tr&igrave;nh&nbsp;<strong>du lịch C&aacute;t B&agrave;&nbsp;Hải Ph&ograve;ng</strong>&nbsp;của bạn. M&ugrave;a h&egrave; l&agrave; thời gian hợp l&yacute; nhất để&nbsp;đi <strong>du&nbsp;lịch&nbsp;C&aacute;t B&agrave;</strong>. C&aacute;c m&ugrave;a c&ograve;n lại ở <strong>C&aacute;t B&agrave;</strong> rất vắng, thị trấn l&uacute;c ấy giống như đang ngủ đ&ocirc;ng.</p><p>Bạn n&ecirc;n đi&nbsp;<strong>du lịch C&aacute;t B&agrave;</strong>&nbsp;v&agrave;o ng&agrave;y thường. V&igrave; v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y lễ, cuối tuần kh&aacute;ch đến C&aacute;t B&agrave; rất đ&ocirc;ng v&agrave; k&egrave;m theo đ&oacute; gi&aacute; ph&ograve;ng tăng l&ecirc;n cao gấp 1,5 &ndash; 2 lần. Tuy nhi&ecirc;n t&ocirc;i sẽ chia sẻ với bạn một v&agrave;i mẹo để tiết kiệm được chi ph&iacute;.</p>
Thông tin du lịch